Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en werkzaamheden van Streefgewicht In Zicht.
  1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien voor zover schriftelijk tussen cliënt en Streefgewicht In Zicht overeengekomen.
  1.3 Eventuele algemene voorwaarden van cliënt of derden zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding met Streefgewicht In Zicht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is verklaard door Streefgewicht In Zicht.
 2. Aanbiedingen
  2.1 Alle aanbiedingen van Streefgewicht In Zicht zijn vrijblijvend.
  2.2 Telkens indien door cliënt aan Streefgewicht In Zicht een opdracht wordt gegeven en deze wordt door Streefgewicht In Zicht aanvaard, komt er een afzonderlijke overeenkomst tussen partijen tot stand.
  2.3 Elke overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht anders voortvloeit.
  2.4 Het staat Streefgewicht In Zicht te allen tijden vrij een opdracht te weigeren, zonder daarvoor opgave van redenen te hoeven doen.
 3. Gegevens en informatie
  3.1 Streefgewicht In Zicht is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien cliënt alle door Streefgewicht In Zicht verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Streefgewicht In Zicht gewenst, heeft verstrekt aan Streefgewicht In Zicht. Eventuele kosten, veroorzaakt doordat cliënt de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de cliënt.
  3.2 Streefgewicht In Zicht heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat cliënt aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
  3.3 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Streefgewicht In Zicht verstrekte gegevens en informatie.
  3.4 Cliënt is gehouden Streefgewicht In Zicht onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 4. Uitvoering opdracht
  4.1 Streefgewicht In Zicht bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, daarbij zoveel als redelijkerwijs mogelijk de door cliënt kenbaar gemaakte wensen volgend.
  4.2 Streefgewicht In Zicht zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren, doch kan niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
  4.3 Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Streefgewicht In Zicht op en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst. Cliënt kan bij overschrijding wel een nieuwe -redelijke- termijn stellen aan Streefgewicht In Zicht, waarbinnen de overeenkomst uitgevoerd moet zijn (behoudens overmacht). Het is vervolgens aan Streefgewicht In Zicht om te bepalen of zij deze termijn aanvaardt.
 5. Verhindering en absentie
  5.1 De cliënt dient zodra bekend en uiterlijk 24 uur vóór het plaatsvinden van het afgesproken consult tijdens kantooruren, te weten van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00uur, door te geven dat hij/zij verhinderd is en dus niet kan deelnemen aan het geplande consult. Het annuleren van de afspraak is uitsluitend geldig indien Streefgewicht In Zicht bevestigd heeft in kennis gesteld te zijn van de annulering van het consult en dat dit meer dan 24 uur vóór het geplande consult heeft vastgesteld. Streefgewicht In Zicht behoudt zich het recht de kosten in rekening te brengen van het betreffende consult indien de cliënt binnen 24 uur voor het plaatsvinden van het consult het consult annuleert.De enige uitzonderingen op genoemde regel onder het punt verhindering is indien de cliënt ziek is of er sprake is van het overlijden van een eerste- of tweedelijns familielid.
  5.2 Streefgewicht In Zicht is volledig in haar recht het totaalbedrag van het consult in rekening te brengen indien de cliënt zonder afmelden, absent is.
 6. Intellectuele eigendomsrechten
  6.1 Alle rechten met betrekking tot producten die Streefgewicht In Zicht bij de uitvoering van haar verstrekte opdrachten ontwikkelt of gebruikt, waaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan Streefgewicht In Zicht, voor zover op deze producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 7. Honorarium
  7.1 Cliënt is aan Streefgewicht In Zicht verschuldigd een honorarium, dat kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van de bij Streefgewicht In Zicht gebruikelijke tarieven per door Streefgewicht In Zicht gewerkte tijdseenheid. Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is de Streefgewicht In Zicht gerechtigd daarboven een honorarium (al dan niet per gewerkte tijdseenheid) in rekening te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan.
  7.2 Het honorarium van Streefgewicht In Zicht is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden, tenzij voorafgaand aan de uitvoering daarvan uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  7.3 Cliënt is gehouden aan Streefgewicht In Zicht een door Streefgewicht In Zicht in redelijkheid vast te stellen voorschot te betalen. Telkens wanneer Streefgewicht In Zicht daarom vraagt en daar redelijkerwijze om kan vragen.
  7.4 Streefgewicht In Zicht heeft, telkens wanneer door haar een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment, dat cliënt het voorschot aan Streefgewicht In Zicht heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
  7.5 Het honorarium van Streefgewicht In Zicht en de ten behoeve van cliënt te maken kosten (waaronder de inschakeling van derden) worden, inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting, vooraf, periodiek dan wel na volbrenging van de werkzaamheden aan cliënt in rekening gebracht.
  7.6 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Streefgewicht In Zicht gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij cliënt en Streefgewicht In Zicht hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 8. Betaling
  8.1 Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum en zonder enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden door storting of overmaking van het op de factuur vermelde bedrag op het bank- of girorekeningnummer dat eveneens op de factuur is aangegeven.
  8.2 Indien cliënt niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim en is – zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist – over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag der algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Streefgewicht In Zicht.
  8.3 Alle buitengerechtelijke kosten, die Streefgewicht In Zicht moet maken in verband met de incasso van een vordering op cliënt, zijn voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,-.
  8.4 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn cliënten, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke cliënt verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
 9. Aansprakelijkheid
  9.1 Streefgewicht In Zicht is jegens cliënt enkel en alleen aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid, waarop bij de uitvoering van de opdracht door cliënt mag worden vertrouwd.
  Streefgewicht In Zicht is evenwel niet aansprakelijk voor:
  – schade als gevolg van het handelen of nalaten te handelen van een door Streefgewicht In Zicht ingeschakelde hulppersoon;
  – schade als gevolg van de verstrekking aan Streefgewicht In Zicht van onjuiste of onvolledige informatie en/of gegevens dan wel anderszins het gevolg van handelen of nalaten van cliënt;
  9.2 De in het eerste lid vermelde uitsluitingen van aansprakelijkheid van Streefgewicht In Zicht gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Streefgewicht In Zicht.
  9.3 De aansprakelijkheid van Streefgewicht In Zicht voor een tekortkoming in de uitvoering van een opdracht is beperkt tot drie maal het bedrag aan honorarium (excl. omzetbelasting).
  9.4 Cliënt vrijwaart Streefgewicht In Zicht tegen alle aanspraken van derden, die direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Cliënt vrijwaart Streefgewicht In Zicht in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade, die veroorzaakt zou zijn, doordat cliënt aan Streefgewicht In Zicht onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Streefgewicht In Zicht.
  9.5 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 12 maanden, nadat cliënt de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, te zijn ingediend bij Streefgewicht In Zicht, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 10. Opzegging
  10.1 Cliënt en Streefgewicht In Zicht kunnen de overeenkomst ten allen tijden met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen, mits deze opzegging schriftelijk aan de wederpartij wordt medegedeeld.
 11. Opschortingrecht
  11.1 Streefgewicht In Zicht heeft het recht om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan cliënt of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op cliënt volledig zijn voldaan.
 12. Vervaltermijn
  12.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van cliënt uit welke hoofde ook jegens Streefgewicht In Zicht in verband met het verrichten van werkzaamheden door Streefgewicht In Zicht in ieder geval na één jaar na het moment, waarop cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 13. Toepasselijk recht
  13.1 Op alle overeenkomsten tussen cliënt en Streefgewicht In Zicht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  13.2 Alle geschillen, die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en Streefgewicht In Zicht, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Rechter in het Arrondissement, waarin Streefgewicht In Zicht is gevestigd.